შპს “საქინვესტის” მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ენერგოეფექტურობაში ახლა უკვე ევროკავშირის რეგულაციების მთელ რიგს აკმაყოფილებს

შპს “საქინვესტის” მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ენერგოეფექტურობაში ახლა უკვე ევროკავშირის რეგულაციების მთელ რიგს აკმაყოფილებს

შპს “საქინვესტმა” ევროკავშირის EU4Business-EBRD საკრედიტო ხაზის სესხის დახმარებით ცივი შენახვის შენობის რეკონსტრუქცია მოახდინა. შეიცვალა სენდვიჩის პანელები, კარები და მაცივრებისთვის საჭირო აქსესუარები. პროექტის ფარგლებში კომპანიამ ასევე დაამონტაჟა ახალი ჩასატვირთი ბაზები, ტამბური, განაახლა ადმინისტრაციული ოფისი და ოფისთან მისასვლელი გზა. აღნიშნული ინვესტიციით კომპანიამ აიმაღლა გარემოს დაცვის სტანდარტები მოხმარებული ენერგიის მნიშვნელოვნად დაზოგვისა და წყლის დრენაჟის შემცირების ხარჯზე. ასევე, მოხდა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პროფესიული სტანდარტების ახალ დონეზე აყვანა. ახალი დანადგარები სრულად შეესაბამება ევროკავშირის EU ODS სტანდარტებს. განხორციელებული პროექტის გადამოწმების შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით კრედიტის სრული მოცულობის 15% -ის შესაბამისი თანხა გადაეცა.

განხორციელებული ინვესტიცია:

  • ცივი შენახვის შენობის რეკონსტრუქცია
  • სენდვიჩპანელებიკარები და აქსესუარები მაცივრებისთვისტამბური
  • დმინისტრაციული ოფისის შენობის და ოფისთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქცია

ინვესტიციის მოცულობა:

  • კრედიტის საერთო თანხა: EUR 643,744
  • მიღებული გრანტი (15%): EUR 96,562

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 17 მაისის დირექტივა 2006/42 / EC დანადგარების შესახებ, და 95/16 / EC დამატებითი დირექტივა;
 •  ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის დირექტივა 2009/125 / EC ენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებული პროდუქტებისათვის შექმნილი ეკოდიზაინის მოთხოვნების სამუშაოების ნუსხა (EEA შესაბამისობის ტექსტით);
 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 16 სექტემბრის რეგულაცია
 • (EC) № 1005/2009 ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების გამოყოფის შესახებ,(EEA-ს შესაბამისი ტექსტი);
 •  

შპს “საქინვესტის” მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ენერგოეფექტურობაში ახლა უკვე ევროკავშირის რეგულაციების მთელ რიგს აკმაყოფილებს

შპს “საქინვესტის” მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ენერგოეფექტურობაში ახლა უკვე ევროკავშირის რეგულაციების მთელ რიგს აკმაყოფილებს

შპს „კუმისი XXI”-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით შეძენილი და დამონტაჟებული იქნა კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი MOBA 2500, რომელიც პროდუქციის დაფასოება/შეფუთვის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს, ზრდის სურსათის უვნებლობის და წარმოების პროცესის ჰიგიენურ ნორმებს. აღნიშნულმა ინვესტიციამ კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ISO 22000:2005 და HACCP სერტიფიცირებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან, დაცულია პერსონალის შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენისა წესები. პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15%.

განხორციებული ინვესტიციები:

  • კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის ოდენობა: 253,713 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 38,056.95

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან
  • ნედლეულის ზოგადი მახასიათებლები, მე -5 დამატება, რომელიც მოიცავს მარკირებას მიკვლევადობისთვის EU რეგულაცია #178/2002 (მიკვლევადობისთვის მარკირება, მიკრობიოლოგია, მძიმე მეტალები, მიკოტოქსინები, ნერჩენი დონე, შეფუთვა და სხვა).
  • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.

LTD “Kvareli Cellar” – ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

LTD “Kvareli Cellar” – ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების წარმოება

შპს “Kvareli Cellar”-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით შეძენილმა ახალმა საწარმოო ხაზმა და დამხმარე მოწყობილობებმა კომპანიას შესაძლებლობა მისცა გაეუმჯობესებინა წარმოების ხარისხი, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები და შეექმნა უსაფრთხო სამუშაო გარემო. რის შედეგადაც კომპანიამ მკვეთრად გაზარდა წარმოებული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის ქვეყნებში. საინვესტიცია თანხა მოზიდული იქნა EU4Business- ის EBRD საკრედიტო ხაზის ფარგლებში. პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15% – 73,500 ევრო.

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • ახალი საწარმოო ხაზი
  • საფერმენტაციო ცისტერნები
  • FRM 5 ფილტრი, Mohno ტუმბო და ჩილერი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის ოდენობა: 490,000 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 73,500 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

 • 2006/42 / EC დირექტივა მანქანა /დანადგარების შესახებ და დამატებითი 95/16 / EC დირექტივა
 • ევროპის პარლამენტის 2014/30/EU დირექტივა და საბჭოს მიერ 2014 წლის 26 თებერვალს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისსთვის ელექტრომაგნეტიკური თავსებადობის კანონის ჰარმონიზება (recast),
 • 2006/12 / EC დირექტივა ნარჩენების და დირექტივა 91/689 /სახიფათო ნარჩენების შესახებ
 • ევროპარლამენტის (EC) No 1005/2009 და ევროპარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის 2009 წლის 16 სექტემბრის რეგულაცია ნივთიერებებზე რომელიც ხელს უწყობს ოზონის შრის რღვევას (თექსტი შესაბამისობაშია EEAსთან)
 • (EC) No 1935/2004 რეგულაცია იმ მასალების შესახებ, რომელიც კონტაქტში არიან საკვებ პროდუქციასთან და შესაბამისი დირექტივა 80/590/EEC.
 • რეგულაცია 2023/2006 – წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხება აქვთ საკვებთან
 • დირექტივა EN 1672-2 (2009) სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარების შესახებ – ნაწილი 2: ჰიგიენური მოთხოვნები.

შპს “Geo Flower” – ჩირის და სამკურნალო მცენარეების წარმოება

შპს “Geo Flower” – ჩირის და სამკურნალო მცენარეების წარმოება

დასავლეთ საქართველო ს მაღალმთიან რეგიონში მდებარე შპს “Geo Flower” 2007 წლიდან ხილის ჩირს და სამკურნალო მცენარეებს აწარმოებს , რომელიც გამოიყენება სხვადსახვვა არომატული ჩაის საწარმოებლად ევროპის ქვეყნებში . პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით , კომპანიამ ინვესტიცია განახორციელა ხილისა და მცენარეების საშრობი დანადგარის ასევე , სარეცხი , საჭრელი , ქაფით სარეცხი და ფოთლების დასამუშავებელი აპარატურის შესყიდვასა და მონტაჟში ; გარდა ამისა , კომპანიამ ააშენა ახალი საწარმოო ნაგებობა , სასწავლო ცენტრი და ნედლეულის საწყობი . განხორციელებულმა პროექტმა კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ბიოპროდუქციის მწარმოებლის Caucas c ertis, ISO 22000:2005 და HACCP – ის სტნდარტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები . დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან . პროდუქციის გაუმჯობესებულმა ხარისხმა შესაძლებელი გახადა პროდუქციის გასაყიდი ფასის ამაღლება და საერთაშორისო კლიენტების ბაზის გაფართოება . ინვესტიცია განხორციელდა EU4Business – EBRD – ის საკრედიტო ხაზის სესხით . პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15% – 19 335 ევრო.

ინვესტიციის მოცულობა :

  • ხილის საშრობი დანადგარი
  • ხილის სარეცხი და დასაპრესი დანადგარი
  • საწარმოო ნაგებობა , სასწავლო ცენტრი და ნედლეულის საწყობი
    

ინვესტიციის მოცულობა :

  • სესხის მოცულობა : 129,147.25 ევრო
  • გრანტი ს მოცულობა (15%): 19,335.66

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

  • 2007 წლის 28 ივნისის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) # 834/2007 ორგანული პროდუქციის წარმოების და ეტიკეტირების შესახებ . (EEC) No 2092/91 ცვლილებით .
  • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს , რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნ ებლობის საკითხებში .
  • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან .