ევროკავშირის პრიორიტეტული დირექტივები

ქვემოთ მოყვანილ ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა უმნიშვნელოვანესია ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის. ქვემოთ მოცემული სია ატარებს მითითებით ხასიათს და არ არის ამომწურავი. სხვა ან დამატებითი დირექტივები შეიძლება იყოს უფრო მორგებული ბიზნესის ოპერირების სექტორის გათვალისწინებით.
დაგვიკავშირდით ევროკავშირის დირექტივებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

ევროკავშირის დირექტივები სანიტარულ და ფიტო-სანიტარულ დირექტივებთან დაკავშირებით

ცნობები ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის  კანონმდებლობის შესახებ
  • რეგულაცია (EC) 853/2004 ცხოველური წარმოშობის საკვებთან დაკავშირებული კონკრეტული ჰიგიენის წესების შესახებ
  • რეგულაცია (EC) 854/2004 ადგენს სპეციალურ წესებს ადამიანური მოხმარებისთვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე.
  • 2017/625 ოფიციალური კონტროლისა და სხვა ოფიციალური საქმიანობის შესახებ, რომელიც ხორციელდება საკვებისა და საკვების შესახებ კანონის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის და მცენარეთა დაცვის პროდუქტების გამოყენების უზრუნველსაყოფად.
  • 2004/41/EC დირექტივა, რომელიც აბათილებს საკვებად გამოყენებული ცხოველური წარმოშობის ზოგიერთ პროდუქტზე არსებულ ჰიგიენურ და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების დირექტივებს.
  • დებულება (ევროკავშირი) 2016/429 ცხოველთა გადამდები დაავადებების შესახებ
  • რეგულაცია (EC) No 183/2005, რომელიც ადგენს მოთხოვნებს საკვების ჰიგიენის შესახებ.
Cookie Consent with Real Cookie Banner