ქ. ზუგდიდში მდებარე კომპანია SRT 2012 წლიდან – თხილის მწარმოებელი და ექსპორტიორია. პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით, კომპანიამ თხილის ლაზერული დახარისხების  დანადგარები შეიძინა და დაამონტაჟა. განხორციელებული ინვესტიციის შედეგად, შპს  SRT –იმ წარმატებით გაიარა  HACCP და ISO02200:2005 სერტიფიცირების პროცესები და ამჟამად მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია ევროსტანდარტებს აკმაყოფილებს. პროდუქტის ხარისხის ამაღლებას შედეგად მოყვა საექსპორტო ბაზრის გაფართოება და პროდუქციის გასაყიდი ფასის მატება. ინვესტიცია განხორციელებული იქნა  EU4Business- ის EBRD საკრედიტო ხაზის სანიტარული და ფიტოსანიტარული კომპონენტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით და პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ, კომპანიას გადაეცა კრედიტით მიღებული თანხის 15%  გრანტის სახით 45 000 ევროს მოცულობით.

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • თხილის ლაზერული დახარისხების  დანადგარის შეძენა და მონტჟი – “NIMBUS 1200” Optical Sorter BSI

ინვესტიციის მოცულობა:

 

  • სესხის ოდნეობა: 300 000 ევრო
  • გრანტის მოცულობა: (15%): 45 000 ევრო

ვროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 834/2007 – 2007 წლის 28 ივნისი – ბიოპროდუქტების წარმოება და მარკირების შესახებ, რომელიც აუქმებს რეგულაციებს – (EEC) No 2092/91 და  (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.
  • რეგულაცია 2023/2006  წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ  საკვებთან
  • 2014/30 / EU დირექტივა დაბალი ძაბვის მქონე ელექტრო მოწყობილობებზე;
  • 2006/42 / EC დირექტივა მანქანა დანადგარების შესახებ (დანართი II);
  • 2006/25 / EC  დირექტივა ხელოვნური ოპტიკურ-რადიაციული დანადგარების შესახებ (ლაზერული აპარატები)
  • 2013/59 EURATOM საბჭოს დირექტივა მაიონირებელი გამოსხივების უსაფრთხოების სტანდარტების შესახებ

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე სესხის  ოდენობა € 2,940,506.26 გრანტის თანხა: € 441,075.94 ინვესტიცია თანამედროვე საწარმოო შენობა და ყავის ევროკავშირის დირექტივებთან

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს კავკას მეტალი

შპს კავკას მეტალი სესხის  ოდენობა: € 494,902 გრანტის თანხა: € 74,235 ინვესტიცია ორი ახალი საწარმოო შენობის მშენებლობა და თანამედროვე აღჭურვილობის შეძენა და დამონტაჟება. ევროკავშირის დირექტივებთან

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს სესხი: € 3 მილიონი გრანტი € 450,000 (15%) დირექტივები: სასტუმროს მართვა, სახიფათო ნარჩენების მართვა, ენერგო-ექფექტურობა ინვესტიცია: სასტუმროს

დამატებითი საინფორმაციო მასალა