შპს „Indico” – საგზაო სამშენებლო კომპანია

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით შპს “Indico”-მ შეიძინა ქვიშისა და ხრეშის გადამამუშავებელი დანადგარი, ორი ექსკავატორი, ოთხი სატვირთო მანქანა და მობილური კომპრესორი. განხორციელებული ინვესტიციის შედეგად კომპანიამ აამაღლა წარმადობა და ამავდროულად  შეამცირა ჰაერის დაბინძურება და გარემოზე ზემოქმედება. დღეს შპს “Indico” ერთ-ერთი საგზაო სამშენებლო კომპანიაა ევროპაში,  რომელიც მოწყობილია გარემისდაცვითი ნორმებისა და სატანდარტების გათვალისწინებით.

 

განხორციელებული ინვესტიციები:

  • მობილური ქვის დამქუცმაცებელი დანადგარი
  • ექსკავატორები
  • სატვირთო მანქანები
  • მობილური კომპრესორი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • პროექტის საერთო ღირებულება: 767,511 ევრო
  • სესხის ოდენობა: 739,180 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 110,877 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • რეგულაცია (EC) N. 661/2009 ავტომანქანების, მისაბმელების და სისტემების ზოგადი უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ.
  • დირექტივა 2006/42 / EC მანქანადანადგარების შესახებ
  • დირექტივა 2014/68 / EU წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებზე
  • დირექტივა 2006/12 / EC  ნარჩენების შესახებ
  • დირექტივა 91/689 / EEC სახიფათო ნარჩენების შესახებ
  •  
Cookie Consent with Real Cookie Banner