შპს “Geo Flower” – ჩირის და სამკურნალო მცენარეების წარმოება

დასავლეთ საქართველო ს მაღალმთიან რეგიონში მდებარე შპს “Geo Flower” 2007 წლიდან ხილის ჩირს და სამკურნალო მცენარეებს აწარმოებს , რომელიც გამოიყენება სხვადსახვვა არომატული ჩაის საწარმოებლად ევროპის ქვეყნებში . პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ექსპორტის გაზრდის მიზნით , კომპანიამ ინვესტიცია განახორციელა ხილისა და მცენარეების საშრობი დანადგარის ასევე , სარეცხი , საჭრელი , ქაფით სარეცხი და ფოთლების დასამუშავებელი აპარატურის შესყიდვასა და მონტაჟში ; გარდა ამისა , კომპანიამ ააშენა ახალი საწარმოო ნაგებობა , სასწავლო ცენტრი და ნედლეულის საწყობი . განხორციელებულმა პროექტმა კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ბიოპროდუქციის მწარმოებლის Caucas c ertis, ISO 22000:2005 და HACCP – ის სტნდარტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები . დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან . პროდუქციის გაუმჯობესებულმა ხარისხმა შესაძლებელი გახადა პროდუქციის გასაყიდი ფასის ამაღლება და საერთაშორისო კლიენტების ბაზის გაფართოება . ინვესტიცია განხორციელდა EU4Business – EBRD – ის საკრედიტო ხაზის სესხით . პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15% – 19 335 ევრო.

ინვესტიციის მოცულობა :

  • ხილის საშრობი დანადგარი
  • ხილის სარეცხი და დასაპრესი დანადგარი
  • საწარმოო ნაგებობა , სასწავლო ცენტრი და ნედლეულის საწყობი
    

ინვესტიციის მოცულობა :

  • სესხის მოცულობა : 129,147.25 ევრო
  • გრანტი ს მოცულობა (15%): 19,335.66

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

  • 2007 წლის 28 ივნისის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) # 834/2007 ორგანული პროდუქციის წარმოების და ეტიკეტირების შესახებ . (EEC) No 2092/91 ცვლილებით .
  • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს , რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნ ებლობის საკითხებში .
  • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან .
Cookie Consent with Real Cookie Banner