შპს „ფუდ ალიანსი“

შპს „ფუდ ალიანსი“ გაყინული საცხობი პროდუქტებისა  და საკონდიტრო ნაწარმის მწარმოებელია, რომელთა რეალიზაციაც არეალი მთელ საქართველოს მოიცავს. გაყინული პროდუქციის ბაზარს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, HoReCa- ს სექტორსა და სუპერმარკეტების ქსელებში ფართო გამოყენების გამო.

„ფუდ ალიანსმა“ კარგად დაინახა ეს მოთხოვნა და  მიზნად დაისახა მაღალი ხარისხის გაყინული საკონდიტრო-პურპროდუქტების წარმოების შექმნა თანამედროვე CE სერთიფიცირებული აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით.

საინვესტიციო პროექტი დაფინანსებული იქნა EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის მეშვეობით. სესხის გარდა, საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდისგან კომპანიას გაეწია უფასო ტექნიკური დახმარება დანადგარებში ინვესტიციების ოპტიმიზაციის მიზნით. პროექტის შემოწმების წარმატებით გავლის შემდეგ შემდეგ, კომპანიას გრანტის სახით სესხის თანხის 15% დაუბრუნდა.

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

    • 2014 წლის 26 თებერვლის, ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/35 / EU–ს წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის დირექტივა – ძაბვის განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში მომუშავე ელექტრო მოწყობილობების ბაზარზე ხელმისაწვდომობის შესახებ
    • 2006/42 / EC დირექტივა მანქანების შესახებ და 95/16 / EC დირექტივაში ცვლილებების შეტანა (რედაქტირება) (ტექსტი ეხება EEA შესაბამისობას) 2006/12 / EC დირექტივა ნარჩენების შესახებ და 91/689 / EEC დირექტივა სახიფათო ნარჩენების
    • რეგულაცია (EU) 2016/425 პირადი დამცავი აღჭურვილობის შესახებ და საბჭოს დირექტივის გაუქმება 89/686 / EEC (ტექსტი EEA– ს შესაბამისობასთან დაკავშირებით)
    • დებულება (EC) No 178/2002, რომელიც განსაზღვრავს სურსათის კანონის ზოგადი პრინციპებსა და მოთხოვნებს, შექმნას სურსათის უვნებლობის ევროპული ორგანო და განსაზღვრავს პროცედურები სურსათის უვნებლობის საკითხებში.
    • ISO 22000: 2005 სერთიფიკატი

სესხი:

€ 306,429

გრანტი:

€ 45,964

ევროკავშირის დირექტივებთან

თანხვედრა:

რეგულაციები საკვების უვნებლობის შესახებ

ინვესტიცია:

 

შენობა-ნაგეგობა, საწარმოო ხაზი

ენერგო-ეფექტურობა:

330.57 MWh/წ

Cookie Consent with Real Cookie Banner