შპს „კუმისი XXI”-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით შეძენილი და დამონტაჟებული იქნა კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი MOBA 2500, რომელიც პროდუქციის დაფასოება/შეფუთვის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს, ზრდის სურსათის უვნებლობის და წარმოების პროცესის ჰიგიენურ ნორმებს. აღნიშნულმა ინვესტიციამ კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ISO 22000:2005 და HACCP სერტიფიცირებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან, დაცულია პერსონალის შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენისა წესები. პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15%.

განხორციებული ინვესტიციები:

  • კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის ოდენობა: 253,713 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 38,056.95

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან
  • ნედლეულის ზოგადი მახასიათებლები, მე -5 დამატება, რომელიც მოიცავს მარკირებას მიკვლევადობისთვის EU რეგულაცია #178/2002 (მიკვლევადობისთვის მარკირება, მიკრობიოლოგია, მძიმე მეტალები, მიკოტოქსინები, ნერჩენი დონე, შეფუთვა და სხვა).
  • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე სესხის  ოდენობა € 2,940,506.26 გრანტის თანხა: € 441,075.94 ინვესტიცია თანამედროვე საწარმოო შენობა და ყავის ევროკავშირის დირექტივებთან

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს კავკას მეტალი

შპს კავკას მეტალი სესხის  ოდენობა: € 494,902 გრანტის თანხა: € 74,235 ინვესტიცია ორი ახალი საწარმოო შენობის მშენებლობა და თანამედროვე აღჭურვილობის შეძენა და დამონტაჟება. ევროკავშირის დირექტივებთან

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს სესხი: € 3 მილიონი გრანტი € 450,000 (15%) დირექტივები: სასტუმროს მართვა, სახიფათო ნარჩენების მართვა, ენერგო-ექფექტურობა ინვესტიცია: სასტუმროს

დამატებითი საინფორმაციო მასალა