შპს „კუმისი XXI”-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით შეძენილი და დამონტაჟებული იქნა კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი MOBA 2500, რომელიც პროდუქციის დაფასოება/შეფუთვის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს, ზრდის სურსათის უვნებლობის და წარმოების პროცესის ჰიგიენურ ნორმებს. აღნიშნულმა ინვესტიციამ კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ISO 22000:2005 და HACCP სერტიფიცირებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან, დაცულია პერსონალის შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენისა წესები. პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15%.

განხორციებული ინვესტიციები:

  • კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის ოდენობა: 253,713 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 38,056.95

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან
  • ნედლეულის ზოგადი მახასიათებლები, მე -5 დამატება, რომელიც მოიცავს მარკირებას მიკვლევადობისთვის EU რეგულაცია #178/2002 (მიკვლევადობისთვის მარკირება, მიკრობიოლოგია, მძიმე მეტალები, მიკოტოქსინები, ნერჩენი დონე, შეფუთვა და სხვა).
  • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები შპს “ტრანს-ალიანს ფოთი” დაფუძნდა 1998 წლის 17 აპრილს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოთის საზღვაო პორტიდან  საქონლის სომხეთში ტრანსპორტირება. გადასაზიდი პროდუქცია ძირითადად საკვები

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” 2014 წლის 27 ივლისს შეიქმნა ქუთაისის ყოფილი ავტომექანიკური ქარხნის ბაზაზე.  ამჟამად მექანიკური და მეტალის ჩამოსასხმელი ქარხნები -მეტალის

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს ავაზა

შპს ავაზა – გადამუშავებული ქაღალდის პროდუქციის წარმოება შპს “Avaza” ახლად ჩამოყალიბებული კომპანიაა, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ქაღალდის პროდუქციას აწარმოებს: ჰიგიენური, შესაფუთი ქაღალდი, მუყაო და სხვა.

დამატებითი საინფორმაციო მასალა