შპს “საქინვესტის” მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ენერგოეფექტურობაში ახლა უკვე ევროკავშირის რეგულაციების მთელ რიგს აკმაყოფილებს

შპს „კუმისი XXI”-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით შეძენილი და დამონტაჟებული იქნა კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი MOBA 2500, რომელიც პროდუქციის დაფასოება/შეფუთვის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს, ზრდის სურსათის უვნებლობის და წარმოების პროცესის ჰიგიენურ ნორმებს. აღნიშნულმა ინვესტიციამ კომპანიას საშუალება მისცა დაენერგა ISO 22000:2005 და HACCP სერტიფიცირებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. დღეისათვის კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან, დაცულია პერსონალის შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენისა წესები. პროექტის წარმატებით დანერგვის შემდეგ კომპანიას გრანტის სახით უკან დაუბრუნდა კრედიტით მიღებული თანხის 15%.

განხორციებული ინვესტიციები:

  • კვერცხის დაფასოებისა და შეფუთვის აპარატი

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სესხის ოდენობა: 253,713 ევრო
  • გრანტის მოცულობა (15%): 38,056.95

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა:

  • რეგულაცია 2023/2006 წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ისეთ მასალებზე რომელთაც შეხევბა აქვთ საკვებთან
  • ნედლეულის ზოგადი მახასიათებლები, მე -5 დამატება, რომელიც მოიცავს მარკირებას მიკვლევადობისთვის EU რეგულაცია #178/2002 (მიკვლევადობისთვის მარკირება, მიკრობიოლოგია, მძიმე მეტალები, მიკოტოქსინები, ნერჩენი დონე, შეფუთვა და სხვა).
  • (EC) No 178/2002 და აწესებს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებს, რომელიც დაწესებულია ევროპის სურსათის უვნებლობის მაკოორდინებელ ორგანოს მეირ სურსათის უვნებლობის საკითხებში.
Cookie Consent with Real Cookie Banner