ინვეტირებულ იქნა:

  • ახალი შენობა 5 სასაწყობე ფართით, ლიფტით, HVAC სისტემით და სხვა.
  • საკერავი და გამოსაჭრელი დანადგარები, სეპეციალური პროგრამა, საუთავებელი მოწყობილობა და სხვა.
  •  

ინვესტიციის მოცულობა:

  • სრული ინვესტიცია: EUR 807,000
  • სესხის ოდენობა: EUR 453,000
  • გრანტი (15%): EUR 68,000

EU დირექტივები:

  • დირექტივა 2014/35/EU ელექტრო მოწყობილობების შესახებ, რომელიც უშვებს გარკვეული ვოლტაჟის ლიმიტირებულ დანადგრებს,
  • დირექტივა 2006/42/EC მანქანადანადგარების შესახებ, დირექტივა 95/16/EC (recast),
  • დირექტივა 2014/30/EU rელექტრომაგნიტურ შესაბამისობასთაზე (recast)
  • რეგულაცია EC) No 1005/2009 ოზონდამშლელი ნივთიერებების შესახებr (EEA )

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე

ყავის კაფსულების უნიკალური მრავალფეროვნება, მორგებული ნებისმიერ გემოვნებასა და შემთხვევაზე სესხის  ოდენობა € 2,940,506.26 გრანტის თანხა: € 441,075.94 ინვესტიცია თანამედროვე საწარმოო შენობა და ყავის ევროკავშირის დირექტივებთან

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

შპს კავკას მეტალი

შპს კავკას მეტალი სესხის  ოდენობა: € 494,902 გრანტის თანხა: € 74,235 ინვესტიცია ორი ახალი საწარმოო შენობის მშენებლობა და თანამედროვე აღჭურვილობის შეძენა და დამონტაჟება. ევროკავშირის დირექტივებთან

დამატებითი საინფორმაციო მასალა

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს

თბილისის გულში მდებარე ახალი სასტუმრო უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს სესხი: € 3 მილიონი გრანტი € 450,000 (15%) დირექტივები: სასტუმროს მართვა, სახიფათო ნარჩენების მართვა, ენერგო-ექფექტურობა ინვესტიცია: სასტუმროს

დამატებითი საინფორმაციო მასალა