ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

ტრანს-ალიანსი – საერთაშორისო გადაზიდვები

შპს “ტრანს-ალიანს ფოთი” დაფუძნდა 1998 წლის 17 აპრილს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოთის საზღვაო პორტიდან  საქონლის სომხეთში ტრანსპორტირება. გადასაზიდი პროდუქცია ძირითადად საკვები და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა. ამჟამად, კომპანიას 26 სატვირთო ავტომანქანას და 26 ნახევრად-მისაბმელს ფლობს. მომსახურების სფეროს გაზრდის მიზნით, კომპანიამ EU4Business-EBRD- ის საკრედიტო ხაზის სესხი აიღო, რომლითაც 6 ახალი სატვირთო ავტომანქანა და 6 ნახევრად – მისაბმელი შეიძინა. ახალად შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებები ევროპული სტანდარტებისაა და სრულად შეესაბამება ენერგოეფექტურობის ნორმებს, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გარემოს დაბინძურებას, განსაკუთრებით CO2- ის გამოყოფის საკითხში. პროექტის დანერგვის გადამოწმების პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის მოცულობის 15%-იანი გრანტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

დამატებითი სარგებელი:

 • პირველადი ენერგიის მოხმარების შემცირება – 677MWh/წელიწადში
 • GHG ემისიის შემცირება: 217 ტონა CO2/წელიწადში

განხორციელებული ინვესტიციები:

 • 6 ახალი სატვირთო მანქანა (EURO 5)
 • 6 ახალი ნახევრად-მისაბმელი (BENALU production)

სესხი და გრანტი:

 • სესხის მოცულობა – 617,400 ევრო
 • გრანტის მოცულობა – 90,143,69 ევრო

თანხვედრა ევროკავშირის დირექტივებთან

ინდუსტრიის სექტორის სპეციფიური დირექტივები

 • დირექტივა 2007/46/EC  მოტორიანი ავტომანქანების, მისაბმელების, სისტემების, კომპონენტებისა და ცალკეული ტექნიკური ერთეულების დამტკიცების შესახებ (ჩარჩო დირექტივა)
 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 13 ივლისის  რეგულაცია (EC) № 661/2009 ამ ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების, მისაბმელების, სისტემების და კომპონენტებისა უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესახებ
 •  
 •  

ენერგია და გარემოს დაცვის დირექტივები:

 • დირექტივა 2006/12/EC – ნარჩენების შესახებ.
 • დირექტივა 91/689/EEC – სახიფათო ნარჩენების შესახებ.
 • დირექტივა 91/689/EEC – სახიფათო ნარჩენების შესახებ.

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა”

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” 2014 წლის 27 ივლისს შეიქმნა ქუთაისის ყოფილი ავტომექანიკური ქარხნის ბაზაზე.  ამჟამად მექანიკური და მეტალის ჩამოსასხმელი ქარხნები -მეტალის გადამამუშავებელ სამუშაოებს და მეტალის სხვადასხვა ზომის ნაწილების ჩამოსხმას ემსახურება.  კერძოდ, კომპანია უშვებს სხვადასხვა ტიპის ლითონპროდუქტების, როგორიცაა: სამთო და სამრეცხაო კალათები, ვაგონები, საკაბელო მანქანები, კონვეიერები, სამუხრუჭე მილები, სარკინიგზო ვაგონების ბეჭდები, სარქველები და სათადარიგო ნაწილები ცემენტის ქარხნებისა და სხვადასხვა დანადგარებისათვის. კომპანიამ აიღო EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის სესხი და განხორციელა ინვესტიცია თანამედროვე საწარმოო დანადგარების – მეტალების ქიმიური ანალიზის სპექტრომეტრი, დისკების სახეხი მანქანა და ანალიტიკური სასწორების – შეძენასა და დამონტაჟებაში. გახორცილებულმა ინვესტიციებმა შესაძლებელი გახადა წრმოებული  პროდუქციის ზრდა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესება. პროექტის დამატებითი თანმხლები ეფექტი გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვანი შემცირებაა. ახალი საწარმოო ხაზი ევროპულ რეგულაციებს შეესაბამება და სრულად ოპტიმიზირებულია ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან. პროექტის დანერგვის გადამოწმების პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის მოცულობის 15%-იანი გრანტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

განხორციელებული ინვესტიცია:

 • მეტალების ქიმიური ანალიზის სპექტრომეტრი
 • სახეხი დანადგარი, მტვრის კოლექტორით
 • Newton LS სერიის ანალიტიკური სასწორები;

სესხი და გრანტი:

 • სესხის მოცულობა: 484,848.11 ევრო
 • გრანტის მოცულობა (15%) 72,648.56 ევრო

ევროკავშირის დირექტივებთან თანხვედრა

დამატებითი სარგებელი:

 • პირველადი ენერგიის მოხმარების შემცირება – 967MWh/წელიწადში
 • GHG ემისიის შემცირება: 108 ტონა CO2/წელიწადში
 • პროექტი პირველადი ენერგიის საშუალოდ4%-ით მოხმარების შემცირებას იძლევა, საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით

ენერგია და გარემოს დაცვის დირექტივები:

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის დირექტივა 2012/27/EU
  ენერგოეფექტურობის შესახებ
 • დირექტივა 2006/12/EC – ნარჩენების შესახებ.
 • დირექტივა 91/689/EEC – სახიფათო ნარჩენების შესახებ

შპს ავაზა

შპს ავაზა

შპს “Avaza” ახლად ჩამოყალიბებული კომპანიაა, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ქაღალდის პროდუქციას აწარმოებს: ჰიგიენური, შესაფუთი ქაღალდი, მუყაო და სხვა.  კომპანიამ აიღო EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის სესხი და განხორციელ ინვესტიცია ავტომატიზირებული საწარმოო ხაზის შეძენა-დამონტაჟებაში, საწარმოო შენობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოებში. გახორცილებულმა ინვესტიციებმა შესაძლებელი გახადა პროდუქციის წარმოების გაზრდა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესება. პროექტის დამატებითი თანმხლები ეფექტი გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვანი შემცირებაა. ახალი საწარმოო ხაზი ევროპულ რეგულაციებს შეესაბამება და სრულად ოპტიმიზირებულია ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან. უფრო მეტიც, გამოყენებულ ქაღალდის ხელმეორედ გადამუშავების საშუალებას იძლევა, რითაც მცირდება საწარმოო ნარჩენების რაოდენობა ნაგავსაყრელებში.  პროექტის დანერგვის გადამოწმების პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიამ მიიღო სესხის მოცულობის 15%-იანი გრანტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფარგლებში.

განხორციელებული ინვესტიცია:

 • ახალი, ორფერიანი და 2 შრიანი ხელსაწმენდების საწარმოო ხაზის შესყიდვა და მონტაჟი
 • საწარმოო შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები

სესხი და გრანტი:

 • სესხის მოცულობა – 65,928 ევრო
 • გრანტი (15%) – 9889.20 ევრო

დამატებითი სარგებელი:

 • პირველადი ენერგიის მოხმარების შემცირება – 7MWh/წელიწადში
 • GHG ემისიის შემცირება: 1 ტონა CO2/წელიწადში
 • პროექტი პირველადი ენერგიის 20.6%-ით მოხმარების შემცირებას იძლევა, საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით

თანხვედრა ევროკავშირის დირექტივებთან

ინდუსტრიის სექტორის სპეციფიური დირექტივები:

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 16 მაისის დირექტივა 2006/42/ECდანადგარების შესახებ და დამატებითი დირექტივა 95/16/EC
 • წევრ სახელმწიფოებს შორის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის კანონის ჰარმონიზაციის შესახებ.

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/30/EC

ენერგია და გარემოს დაცვის დირექტივები:

 • ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/35/EC
 • წევრ სახელმწიფოებს შორის ბაზარზე ელექტრო დანადგარების დაშვების შესახებ, რომლებიც ძაბვის განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში მუშაობენ.

 • დირექტივა 2006/12/EC – ნარჩენების შესახებ.