შედეგები

EU4Business-EBRD-ის საკრედიტო ხაზის პროგრამით დღეისათვის დაფინანსებულია 190 პროექტი 109.03 მილიონი ევროს ჯამური მოცულობით. ხოლო 6 პროექტი, რომელთა ჯამური მოცულობა 7.23 მილიონ ევროს შეადგენს მიმდინარე შეფასების პროცედურებს გადის.

ქვემოთ მოცემულ გრაფიკებში იხილეთ სექტორების მიხედვით დაყოფილი დაფინანსებული და დასაფინანსებელი პროექტების სია

სტატუსი: 30.06.2020

დაფინანსებული პროექტების მდებარეობა

მილსადენის პროექტების მდებარეობა