ევროკავშირის დირექტივები

პრიორიტეტი ევრო დირექტივები მარტივი პროეტქებისთვის

Theქვემოთ ჩამოთვლილ ევროკავშირის დირექტივებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ასოცირებული შეთანხმების (AA/DCFTA) ფარგლებში არსებითი მნიშვნელობა აქვთ ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის. აღნიშნული სია არ არის ამომწურავი. მომავალში აქ დაემატება ევროკავშირის სხვა დირექტივებიც. გარდა ამისა, სხვა ან დამატებითი ევროკავშირის დირექტივები შესაძლოა უფრო მიესადაგებოდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ ბიზნესს, მისი მოღვაწეობის სექტორიდან გამომდინარე. გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ თქვენი კონკრეტული ბიზნესსაქმიანობის შესაბამის ევროკავშირის დირექტივებთან დაკავშირებილი დამატებითი ინფორმაციის თაობაზე.

 • 2001/95/EC – დირექტივა ზოგადი პროდუქტის უვნებლობასთან დაკავშირებით
 • 1993/465/EEC საბჭოს გადაწყვეტილება – მოდულები შესაბამისობის შეფასების პროცედურების სხვადასხვა ფაზისათვის და CE ნიშნის გამოყენების წესები ტექნიკური ჰარმონიზაციის დირექტივებში – ISO9000 ხარისხის სტანდარტის იმპლემენტირების ხელშეწყობა
 • 852/2004 – სურსათის ჰიგიენასთან დაკავშირებული რეგულაცია
 • 853/2004 – რეგულაცია, რომელიც აყალიბებს კონკრეტულ ჰიგიენურ/სანიტარულ წესებს ცხოველური წარმოშობის საკვებთან დაკავშირებით
 • 854/2004 – რეგულაცია, რომელიც აწესებს კონკრეტულ წესებს და კონტროლს ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე და განკუთვნილია ადამიანების მიერ საკვებად მოსახმარად.
 • 2004/41/EC დირექტივა, რომელიც აბათილებს საკვებად გამოყენებული ცხოველური წარმოშობის ზოგიერთ პროდუქტზე არსებულ ჰიგიენურ და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების დირექტივებს და შესწორებები შეაქვს ევროსაბჭოს შემდეგ დირექტივებში: 89/662/EEC, 92/118/EEC და 95/408/EC, (21 აპრილი 2004)
 • 178/2002 რეგულაცია, რომელშიც ჩამოყალიბებულია საკვებ პროდუქტთან დაკავშირებული ზოგადი, პრინციპები და მოთხოვნები, ემსახურება ევროპის სურსათის უვნებლობის კანონების გამყარებას და ასევე აყალიბებს სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებულ პროცედურებს
 • 882/2004 რეგულაცია, რომელიც აყალიბებს საკვებისა და სურსათის კანონის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ცხოველთა კეთილდღეობის წესების შესაბამისობის კონტროლსა და შემოწმებას
 • 2002/99/EC დირექტივა, რომელიც აყალიბებს ცხოველთა ჯანმრთელობის წესებს ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის საკვების წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციისა და ბაზარზე შეტანისას
 • 1989/0391/EEC – სამუშაო ადგილზე მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ზომების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ზომების ხელშეწყობა, ISO18000 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემის იმპლემენტირების ხელშეწყობა
 • 1989/654/EEC – სამუშაო ადგილას უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის მინიმლური მოთხოვნები
 • 2009/104/EC – სამუშაო ადგილას მუშაკთა მიერ სამუშაო დანადგარებისა და ტექნიკის გამოყენებასთან დაკავშირებული უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნები (მეორე ინდივიდუალური დირექტივა მუხლი16(1) დირექტივა 89/391/EEC-ს შინაარსის ფარგლებში)
 • 1989/656/EEC – სამუშაო ადგილას მუშაკთა მიერ პირადი უსაფრთხოების აღჭურვილობით სარგებლობასთან დაკავშირებული მინიმალური ჯანდცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები
 • 1992/58/EEC – სამუშაო ადგილას ჯანდაცვისა და/ან უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების უზრუნველყოფის მინიმალური მოთხოვნები
 • 1990/269/EEC – მინიმალური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები ტვირთების ხელით გადაზიდვის დროს, როდესაც არსებობს რისკი მუშაკთა მიერ ზურგის/ხერხემლის დაზიანების
 • 2003/10/EC – მინიმალური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რომელიც უკავშირდება ფიზიკური აგენტების (ხმაური) ზემოქმედებით გამოწვეულ რისკებს მუშაკთა მიმართ
 • 2002/44/EC – მინიმალური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რომელიც უკავშირდება ფიზიკური აგენტების (ვიბრაცია) ზემოქმედებით გამოწვეულ რისკებს მუშაკთა მიმართ
 • 2009/161/EU – ინდიკატორული პროფესიული ზემოქმედების ზღვრული ღირებულებები – ევროსაბჭოს დირექტივების იმპლემენტაციის ფარგლებში ინდიკატორული პროფესიული ზღვრული ღირებულებების მესამე სიის შექმნა
 • 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC
 • 1999/13/EC – გარკვეული საქმიანობისა და დანადგარებით სარგებლობის დროს მოხმარებული ორგანული გამხსნელების შედეგად წარმოქმნილი აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის შეზღუდვა
 • 1999/92/EC – მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მინიმალური მოთხოვნები ფეთქებადი ატმოსფეროდან გამომდინარე პოტენციური რისკის არსებობის პირობებში
 • 1992/85/EEC – სამუშაო ადგილას ფეღმძიმე და მეძუძურ მუშაკთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ზომების დანერგვა
 • 761/2001/EC რეგულაცია – საზოგადოებრივი ეკო-მართვისა და აუდიტის სქემაში ორგანიზაციათა ნებაყოფლობითი ჩართულობა – ISO14000 გარემოს მართვის სისტემის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა
 • 2008/1/EC – ინტეგრირებული დაბინძურების პრევენცია და კონტროლი
 • 91/271/EEC – ურბანული ნარჩენი წყლების გაწმენდასთან დაკავშირებით
 • 2006/11/EC – დაბინძურება, რომელიც გამოწვეულია გარკვეული საშიში ნივთიერებების წყლებში ჩაშვებით
 • 1994/62/EC – შეფუთვა და შესაფუთი ნარჩენები
 • 1991/689/EC – სახიფათო ნარჩენები
 • 1999/31/EC – ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გატანა
 • 2000/76/EC -ნარჩენების დაწვა
 • 2012/19/EU – ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები
 • 2002/96/EC – ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები

ევროკავშირის პრიორიტეტული დირექტივები სანიტარულ და ფიტო-სანიტარულ სტანდარტებთან დაკავშირებით - სანიტარულ და ფიტო-სანიტარული პროექტები

ჯანმრთელობასა და ჰიგიენასთან დაკავშრებული რეგულაციების მითითებები – ნაწილი 1

ყველა მატრიცასთან დაკავშირებილი ჰორიზონტალური კანონმდებლობა

 • რეგულაცია (EC) No 178/2002, რომელიც აყალიბებს სურსათთან დაკავშირებული კანონის ზოგად პრინციპებს და მოთხოვნებს, ამკვიდრებს ევროპული სურსათის უვნებლობის სააგენტოს და აყალიბებს სურსათის უვნებლობასა და შემდგომ მოდიფიკაციასთან დაკავშირებულ პროცედურებს
 • რეგულაცია (EC) 852/2004 სურსათის ჰიგიენასთან და შემდგომ შესწორებებთან დაკავშირებით (მიღებულია 29 აპრილი 2004)
 • რეგულაცია (EC) 853/2004 ცხოველური წარმოშობის საკვებთან დაკავშირებული კონკრეტული ჰიგიენის წესები და შემდგომი შესწორებები (მიღებული: 29 აპრილი, 2004)
 • რეგულაცია (EC) No 882/2004 – საკვების და სურსათის კანონის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ცხოველთა კეთილდღეობის წესების და შემდგომი ცვლილებების შესაბამისობის გადამოწმებისა და ოფიციალური კონტროლის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით
 • დირექტივა 2004/41/EC, რომელიც აბათილებს საკვებად გამოყენებული ცხოველური წარმოშობის ზოგიერთ პროდუქტზე არსებულ ჰიგიენურ და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების დირექტივებს და შესწორებები შეაქვს ევროსაბჭოს შემდეგ დირექტივებში: 89/662/EEC და 92/118/EEC ევროსაბჭოს გადაწყვეტილება 95/408/EC ( 21 აპრილი 2004)
 • დირექტივა 2002/99/EC, რომელიც აყალიბებს ცხოველთა ჯანმრთელობის წესებს და შემდგომ შესწორებებს ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის საკვების წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციისა და ბაზარზე შეტანისას (16 დეკემბერი 2002)
 • რეგულაცია (EC) No 183/2005 ევრო პარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ (12 იანვარი, 2005) საკვების ჰიგიენის მოთხოვნები (ევროპის ეკონომიკური ზონასთან დაკავშირებული ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • ევროკომისიის განმახორციელებელი რეგულაცია (ევროკავშირი EU) No 931/2011 (19 სექტემბერი, 2011) რეგულაციის მიერ დადგენილ მიკვლევადობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით (EC) No 178/2002 საკვებისა და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის ევრო პარლამენტისა და საბჭოს მიერ დამტკიცებული ტექსტი (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან დაკავშრებული ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • ევრო საბჭოს დირექტივა 2002/99/EC (16 დეკემბერი, 2002), რომელიც აყალიბებს ცხოველთა ჯანმრთელობის წესებს და შემდგომ შესწორებებს ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის საკვების წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციისა და ბაზარზე შეტანისას
 • ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 669/2009 (24 ივლისი 2009) ევრო პარლამენტისა და ევრო საბჭოს რეგულაციის (EC) No 882/2004 იმპლემენტაცია არაცხოველური წარმოშობის საკვებისა და სურსათის იმპორტზე გაზრდილ ოფიციალურ კონტროლთან დაკავშირებით, შესწორება გადაწყვეტილებაში 2006/504/EC (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან დაკავშირებული ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 1079/2013 ( 31 ოქტომბერი, 2013), რომელიც აყალიბებს გარდამავალი პერიოდისათვის დროებით ზომებს ევრო პარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ მიღებული შემდეგი რეგულაციებისა და შემდგომი შესწორებების იმპლემენტაციისათვის ევროპის ეკონომიკური ზონის მნიშვნელობის ფარგლებში: (EC) No 853/2004 და (EC) No 854/2004
 • რეგულაცია(EC) No 767/2009 – ევრო პარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ 2009 წლის 3 ივლის დამტკიცებული რეგულაცია ბაზარზე გატანასა და საკვებად გამოყენებასთან დაკავშირებით. რეგულაციას შესწორება შეაქვს ევრო პარლამენტისა და ევრო საბჭოს მიერ მიღებულ რეგულაციაში (EC) No 1831/2003 და აბათილებს საბჭოს დირექტივას 79/373/EEC, კომისიის დირექტივას 80/511/EEC, საბჭოს დირექტივებს 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC და 96/25/EC და კომისიის გადაწყვეტილებებს და შემდგომ შესწორებებს: 2004/217/EC (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების ორგანიზება
 • ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 1234/2007 მიღებული 2007 წლის 22 ოქტომბერს,რომელიც ეხება სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების ერთიანი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას და ზოგიერთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტთან დაკაშირებულ კონრეტულ დებულებებს (ერთიანი ორგანიზაციის რეგულაცია) და შემგომ შესწორებებს
 • საბჟოს რეგულაცია(EC) No 1234/2007, 2007 წლის 22 ოქტომბერს დაარსდა სოფლის მეურნეობის ბაზრის(პროდუქტების)საყოველთაო ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფსსაერთაშორისო ბაზრების სპეციფიკური სასოფლო-სამეურნეო საქონლით/სურსათით მომარაგებას და მის შემდგომ მოდიფიკაციას.
 • რეგულაცია(EU) No 1169/2011 ევრო პარლამენტისა და ევრო საბჭოს მიერ მიღებული 2011 წლის 25 ოქტომებრს, რომელიც აყალიბებს დებულებებს მომხმარებლისათვის საკებთან დაკავშირებული ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე, შეაქვს შესწორება ევრო პარლამენტისა და ევრო საბჭოს მიერ მიღებულ რეგულაციებში (EC) No 1924/2006 და (EC) No 1925/2006, და აბათილებს კომისიის დირექტივებს: 87/250/EEC, 90/496/EEC, 1999/10/EC, ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს დირექტივას 2000/13/EC, კომისიის დირექტივებს 2002/67/EC და 2008/5/EC და კომისიის (EC) No 608/2004; (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომ შესწორებებს
 • ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 432/2012, მიღებული 2012 წლის 16 მაისს, რომელიც ადგენს საკვებთან დაკავშირებული დასაშვები პრეტენზიების სიას, გარდა იმ პრეტენზიებისა რომლელიც ეხება დაავადებათა რისკის შემცირებას, ბავშვთა განვითარებასა და ჯანმრთელობას (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი ცვლილებები
 • ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 231/2012, მიღებული 2012 წლის 9 მარტს, სადაც ჩამოთვლილია საკვებ დანამატებთან დაკავშირებული სპეციფიკაციები დანართი II და III-ში მითითებული ჩამონათვალის მიხედვით. ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1333/2008. (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ 2006 წლის 20 დეკემბერს მიღებული რეგულაცია (EC) No 1925/2006 ვიტამინების, მინერალებისა და სხვა გარკვეული სახის ნივთიერებების საკვებში დამატებასთან დაკავშირებით და შემდგომი ცვლილებები
 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ 2008 წლის 16 დეკემბერს მიღებული რეგულაცია (EC) No 1333/2008 საკვების დანამატებთან დაკავშირებით (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ 2008 წლის 16 დეკემბერს მიღებული რეგულაცია (EC) No 1334/2008 არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებების მქონე გარვეული საკვები ინგრედიენტების საკვებში და საკვებზე გამოყენებასთან დაკავშირებით. რეგულაციას ცვლილება შეაქვს: საბჭოს რეგულაცია (EEC) No 1601/91, რეგულაციები (EC) No 2232/96 და (EC) No 110/2008 და დირექტივა 2000/13/EC (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 1995 წლის 5 ივლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული დირექტივა 95/31/EC, რომელიც ადგენს საკვებში გამოყენებული საღებავებისა და დამატკბობელების სიწმინდის კონკრეტულ კრიტერიუმებს და შემდგომ ცვლილებებს
 • 1995 წლის 20 თებერვალს ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული დირექტივა No 95/2/EC საკვებ დანამატებთან დაკავშირებით, გარდა საღებავებისა და დამატკბობლებისა, და შემდგომი შესწორებები
 • 1994 წლის 30 ივნისს ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული დირექტივა 94/36/EC საკვებში საღებავების დამატებასთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწორებები
 • 1994 წლის 30 ივნისს ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული დირექტივა 94/35/EC საკვებში დამატკბობლების გამოყენებასთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწოერებები
 • 1994 წლის 30 ივნისს ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული დირექტივა, რომელმაც შესწორება შეიტანა დირექტივა 89/107/EEC-ში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კანონების დაახლოება ადამიანის საკვებად მოხმარებისათვის განკუთვნილ პროდუქტში ნებადართული საკვები დანამატების გამოყენებასთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწორებები
 • 2004 წლიდ 27 ოქტომბერს ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული დირექტივა (EC) No 1935/2004 სურსათთან შეხების მქონე მასალებისა და ნივთების შესახებ. რეგულაცია აბათილებს დირექტივებსს 80/590/EEC და 89/109/EEC და შემდგომ შესწორებებს
 • 2009 წლის 29 მაისს მიღებული ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 450/2009 სურსათთან შეხებისათვის აქტიური და ‘ჭკვიანი მასალების’ გამოყენებასთან დაკავშირებით (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 2011 წლის 14 იანვარს მიღებული კომისიის რეგულაცია (EU) No 10/2011 სურსათთან შეხების მქონე პლასტიკურ მასალებთან და საგნებთან დაკავშირებით (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები

ყველა მატრიცასთან დაკავშირებილი ჰორიზონტალური კანონმდებლობა

 • 2000 წლის 17 ივლისს ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული რეგულაცია (EC) No 1760/2000 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იდენტიფიცირებისა და რეგისტრაციის სისტების დანერგვისა და საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცისაგან დამზადებული პროდუქციის ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით. რეგულაცია აბათილებს ევროსაბჭოს რეგულაციას (EC) No 820/97 და შემდგომ შესწორებებს
 • 2000 წლის 25 აგვისტოს მიღებული ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 1825/2000, რომელშიც დეტალურად არის ჩამოთვლილი ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებული რეგულაციით (EC) No 1760/2000 გათვალისწინებული კანონები საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცისაგან დამზადებული პროდუქციის ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწორებები
 • 2008 წლის 18 ივნისს მიღებული კომისიის რეგულაცია (EC) No 566/2008, რომელშიც ჩამოყალიბებულია დეტალური წესები საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1234/2007-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით და ეხება 12 თვემდე ან ნაკლები ასაკის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის რეალიზაციასთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწორებები
 • 2008 წლის 8 აგვისტოს მიღებული ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 798/2008, სადაც ჩამოთვლილია მესამე მსოფლიოს ქვეყნები, ტერიტორიები, ზონები ან განყოფილებები, საიდანაც ნებადართულია ფრინველისა და ფრინველის პროდუქტების იმპორტი და ტრანზიტი თანამეგობრობის ტერიტორიაზე და ვეტერინარული სერტიფიცირების მოთხოვნები (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 2013 წლის 13 დეკემბერს მიღებული ევროკომისიის განმახორციელებელი რეგულაცია (EU) No 1337/2013, რომელიც აზუსტებს ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ მიღებულ რეგულაციას (EU) No 1169/2011, ახალი, გაცივებული და გაყინული ღორის, ცხვრის, თხის და ფრინველის ხორცის წარმოშობის ქვეყნის ან ადგილწარმომავლობის მითითების შესახებ და შემდგომ შესწორებებს
 • 2009 წლის 9 თებერვლის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 119/2009, სადაც მითითებულია მესამე მსოფლიოს ქვეყნები ან მათი ნაწილები, საიდანაც ნებადართულია თანამეგობრობის ტერიტორიაზე გარეული კურდღლის, გარკვეული სახეობის ხმელეთის ძუძუმწოვარა ცხოველების და ფერმაში გამოყვანილი კურდღლის ხორცის იმპორტი ან ტრანზიტი, ვეტერინალური ცერტიფიცირების მოთხოვნები (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 2009 წლის 19 ოქტომბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 1047/2009, რომელიც ეხება ფრინველის ხორცის რეალიზაციის სტანდარტებთან დაკავშირებით სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების საერთო ორგანიზაციის შექმნას და შემდგომ შესწორებებს
 • 2010 წლის 12 მარტის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 206/2010, სადაც ჩამოთვლილია მესამე მსოფლიოს ქვეყნები, ტერიტორიები და ნაწილები საიდანაც ნებადართულია ევროკავშირის ტერიტორიაზე გარკვეული სახეობის ხორცის და ახალი ხორცის შეტანა და ასევე ვეტერინალური სერტიფიცირების მოთხოვნები (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 2014 წლის 13 ივნისის ევროკომისიის განმახორციელებელი რეგულაცია (EU) No 636/2014 გაუტყავებელი დიდი გარეული ცხოველების სერტიფიკატის მოდელთან დაკავშირებით (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 2007 წლის 26 სექტემბრის ევროსაბჭოს დირექტივა 2007/61/EC, რომელსაც შესწორება შეაქვს დირექტივაში 2001/114/EC ადამიანაის საკვებად განკუთვნილი ნაწილობრივ ან მთლიანად დეჰიდრატირებული პასტერიზებული რძის შესახებ
 • 2010 წლის 2 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 605/2010, სადაც მითითებულია ევროკავშირის ტერიტორიაზე ადამიანის საკვებად განკუთვნილი ნედლი რძისა და რძის ნაწარმის შეტანისათვის აუცილებელი პირობები: ცხოველთა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ვეტერინალური სერტიფიცირება (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 2007 წლის 22 ოქტომბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 1234/2007 სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების ერთიანი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებასთან და გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე კონკრეტული დებულებების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით (საერთო ორგანიზაციის რეგულაცია) და შემდგომი შესწორებები
 • 2001 წლის 20 დეკემბრის ევროსაბჭოს დირექტივა 2001/110/EC თაფლთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწორებები
 • 2007 წლის 28 ივნისს მიღებული ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 834/2007 ორგანული პროდუქტებისა და ორგანული პროდუქტების ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით, რომელიც აბათილებს რეგულაციას (EEC) No 2092/91 და შემდგომ შესწორებებს
 • 2008 წლის 5 სექტემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 889/2008, რომელიც მიზნად ისახავს რეგულაციის (EC) No 834/2007 იმპლემენტირებას ორგანული პროდუქტების, ორგანული პროდუქტების ეტიკეტირებასა და კონტროლთან დაკავშირებით და შემდგომ შესწორებებს
 • 2008 წლის 8 დეკემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 1235/2008, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 834/2007 იმპლემენტაციის წესები მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან ორგანული პროდუქტის იმპორტთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწორებები
 • 2009 წლის 19 ივნისის ევროკომისიის რეგულაცია, რომელსაც შესწორება შეაქვს რეგულაციაში (EC) No 1235/2008 მესამე მსოფლიოს ქვეყნების სიასთან დაკავშრებით, საიდანაც ნებადართულია ორგანული წარმოებით მიღებული ზოგიერთი სოფლის მეურნეობის პროდუქტის რეალიზაცია თანამეგობრობის ქვეყნების ტერიტორიაზე (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომი შესწორებები
 • 2011 წლის 2 მაისის ევროკომისიის იმპლემენტირების რეგულაცია (EU) No 426/2011, რომელსაც შესწორება შეაქვს რეგულაცია (EC) No 889/2008-ში და დეტალურად განსაზღვრავს საბჭოს რეგულაცია (EC) No 834/2007-ში მითითებულ ორგანული პროდუქტების, ორგანული პროდუქტების ეტიკეტირებასა და კონტროლთან დაკავშირებულ წესებს და შემდგომ შესწორებებს
 • 1996 წლის 26 ნოემბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 2406/96, რომელიც აწესებს ზოგიერთი თევზის პროდუქტების რეალიზაციასთან დაკავშირებულ საერთო სტანდარტებს და შემდგომი შესწორებები
 • 2013 წლის 11 დეკემბერს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეგულაცია (EU) No 1379/2013, თევზისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ბაზრების საერთო ორგანიზაციის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. რეგულაციას შესწორება შეაქვს საბჭოს რეგულაციებში (EC) No 1184/2006 და (EC) No 1224/2009 და აბათილებს საბჭოს რეგულაცია (EC) No 104/2000-ს და შემდგომ შესწორებებს
 • 2013 წლის 11 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EU) No 1379/2013 თევზისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ბაზრების საერთო ორგანიზაციის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. რეგულაციას შესწორება შეაქვს საბჭოს რეგულაციებში (EC) No 1184/2006 და (EC) No 1224/2009 და აბათილებს საბჭოს რეგულაციას (EC) No 104/2000 და შემდგომ შესწორებებს
 • 2006 წლის 24 ივლისის საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1184/2006, რომელიც ადგენს სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოებასა და ვაჭრობაში კონკურენციის გარკვეულ წესებს (კოდიფიცირებული ვერსია) და შემდგომ შესწორებებს
 • 2009 წლის 20 ნოებმრის საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1224/2009, რომელიც ადგენს თანამეგობრობის კონტროლის სისტემას საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის წესების დაცვის უზრუნველსაყოფად და შესწორება შეაქვს შემდეგ რეგულაციებში: (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 დააბათილებს რეგულაციებს: (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 და (EC) No 1966/2006 და შემდგომ შესწორებებს
 • 2006 წლის 24 ოქტომბრის საბჭოს დირექტივა 2006/88/EC ცხოველთა ჯანმრთელობის შესახებ აკვაკულტურის ცხოველების და მათი ნაწარმის მიმართ, და აკვაკულტურის ცხოველებში ზოგიერთი დაავადების პრევენციასა და კონტროლთან დაკავშრებით და შემდგომი შესწორებები
 • 2008 წლის 12 დეკემბრის კომისიის რეგულაცია (EC) No 1251/2008 აკვაკულტურის ცხოველების და მათი ნაწარმის თანამეგობრობის ტერიტორიაზე იმპორტისათვის საჭირო პირობებისა და სერტიფიცირების მოთხოვნებთან დაკავშრებით. რეგულაცია ასევე ადგენს ვექტორული სახეობების სიას (ევროპის ეკონომიკურ ზონასთან რელევანტური ტექსტი) და შემდგომ შესწორებებს
 • 543/2011/EU: 2011 წლის 7 ივნისს მიღებული ევროკომისიის განმახორციელებელი რეგულაცია (EU) No 543/2011, რომელიც ადგენს დეტალურ წესებს საბჭოს რეგულაციის (EC) No 1234/2007 გამოყენებასთან დაკავშირებით ხილის, ბოსტნეულის და ასევე გადამუშავებული ხილისა და ბოსტნეულის სექტორებთან მიმართებაში და შემდგომ შესწორებებს
 • 2008 წლის 15 იანვარს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეგულაცია ალკოჰოლური სასმელების განმარტების, აღწერის, პრეზენტაციის, ეტიკეტირების და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის შესახებ, რომელიც აბათილებს საბჭოს რეგულაციას (EEC) No 1576/89 და შემდგომ შესწორებებს
 • 2009 წლის 10 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 606/2009, რომელიც ადგენს დეტალურ წესებს ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 479/2008-ს იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით და მოიცავს ვაზის პროდუქტების კატეგორიებს, ენოლოგიურ საქმიანობას, შესაბამის შეზღუდვებს და შემდგომ შესწორებებს
 • 2008 წლის 29 აპრილის საბჭოს რეგულაცია (EC) No 479/2008 ღვინის ბაზრის საერთო ორგანიზაციასთან დაკავშრებით, რომელსაც შესწორება შეაქვს რეგულაციებში: (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 და აბათილებს რეგულაციებს: (EEC) No 2392/86 და (EC) No 1493/1999 და შემდგომ შესწორებებს
 • 2009 წლის 14 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 607/2009, რომელიც ადგენს დეტალურ წესებს ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 479/2008 იმპლემენტაციისათვის და მოიცავს გარკვეული ღვინის სექტორის პროდუქტის დაცულ ადგილწარმოშობას, გეოგრაფიულ აღნიშვნებს, ტრადიციულ ვადებს, ეტიკეტირებას, პრეზენტაციას და შემდგომ შესწორებებს
 • 2007 წლის 22 ოქტომბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია სოფლის მეურნეობის ბაზრების საერთო ორგანიზაციის ჩამოყალიბებასთან დაკავშრებით და ასევე ზოგიერთი სოფლის მეურნეობის პროდუქტისათვის კონკრეტული დებულებების შემოღების შესახებ (ერთიანი ორგანიზაციის რეგულაცია) და შემდგომ შესწორებებს
 • 2014 წლის 28 ნოემბრის კომისიის განმახორციელებელი რეგულაცია (EU) No 1271/2014, რომელიც იძლევა 2014 წელს გარკვეულ მევენახეობის რეგიონებში დაკრეფილი გარკვეული ყურნის ჯიშებისაგან დამზადებული ღვინის ან მისი ნაწილის გამდიდრებასთან დაკავშირებული ზღვარის გაზრდის უფლებამოსილებას და მოიცავს შემდგომ შესწორებებს
 • 2012 წლის ევროკომისიის განმახორციელებელი რეგულაცია (EU) No 203/2012, რომელსაც შესწორება შეაქვს რეგულაციაში (EC) No 889/2008 და ადგენს დეტალურ წესებს საბჭოს რეგულაციის (EC) No 834/2007 იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ ადგენს ორგანულ ღვინოსთან დაკავშრებულ დეტალურ წესებს და შემდგომ შესწორებებს
 • 2001 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაცია ადმიანის საკვებად განკუთვნილი ხილის წვენებთან და ზოგიერთ მსგავს პროდუქტთან დაკავშირებით და შემდგომი შესწორებები

კანონმდებლობა ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ლიმიტების შესახებ

ჯანმრთელობასა და ჰიგიენასთან დაკავშირებული რეგულაციების მითითებები

 • 2009 წლის 20 იანვრის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) N° 41/2009 გლუტეინის მიმართ აუტანლობის მქონე ადამიანებისათვის განკუთვნილ საკვებზე შემადგენლობისა და ეტიკეტირების თაობაზე
 • 2005 წლის 15 ნოემბრის ევროკომისიის რეგულაცია კვების პროდუქტების მიმართ არსებული მიკრობიოლოგიური კრიტერიუმების შესახებ
 • 2007 წლის 5 დეკემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 1441/2007, რომელსაც შესწორება შეაქვს კვების პროდუქტების მიმართ არსებული მიკრობიოლოგიური კრიტერიუმების შესახებ რეგულაციაში (EC) No 2073/2005
 • 2005 წლის 5 დეკემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 2074/2005, რომელიც აყალიბებს გარკვეული პროდუქტის მიმართ იმპლემენტირების ზომებს (EC) No 853/2004 რეგულაციის ფარგლებში და ოფიციალური კონტროლის ორგანიზებას ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს (EC) No 854/2004 რეგულაციის, ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაციის ფარგლებში და ასევე ემიჯნება ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციას (EC) No 852/2004 და შესწორება შეაქვს რეგულაციებში (EC) No 853/2004 და (EC) No 854/2004
 • 2015 წლის 10 აგვისტოს კომისიის განმახორციელებელი რეგულაცია (EU) 2015/1375, რომელიც ადგენს კონკრეტულ წესებს ხორცში ტრიხონელას ბაქტერიის ოფიციალური კონტროლის განსახორციელებლად
 • 2003 წლის 17 ნოემბერს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეგულაცი, რომელიც აწესებს კონტროლს სალმონელასა და სხვა საკვებით გამოწვეული კონკრეტული ზოონოზური აგენტების მიმართ
 • 2006 წლის 19 დეკემბერის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 1881/2006, რომელიც აწესებს საკვებ პროდუქტში გარკვეული დამაბინძურებლების მაქსიმალურ დონეს
 • 2010 წლის 26 თებერვლის კომისიის რეგულაცია (EU) No 165/2010, რომელსაც შესწორება შეაქვს რეგულაციაში (EC) No 1881/2006 და ადგენს საკვებ პროდუქტში კონრეტული დამაბინძურებლების, კერძოდ აფლატოქსისნის მაქსიმალურ დონეს
 • 2009 წლის 3 ივლისის კომისიის რეგულაცია (EC) No 582/2009, რომელსაც შესწორება შეაქვს საბჭოს რეგულაციის (EEC) No 2377/90 დანართ I-ში, და აყალიბებს თანამეგობრობის ქვეყნების პროცედურას ცხოველური წარმოშობის საკვებ პროდუქტში ვეტერინალური სამედიცინო პროდუქტის, კერძოდ დიკლოფენაკის, ნარჩენის მაქსიმალური ზრვარის დადგენასთან დაკავშირებით
 • 2009 წლის 3 ივლისის კომისიის რეგულაცია (EC) No 581/2009, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროსაბჭოს რეგულაციის (EEC) No 2377/90 დანართ I-ში, და აყალიბებს თანამეგობრობის ქვეყნების პროცედურას ცხოველური წარმოშობის საკვებ პროდუქტში ვეტერინალური სამედიცინო პროდუქტის, კერძოდ გამიტრომიცინის, ნარჩენის მაქსიმალური ზრვარის დადგენასთან დაკავშირებით
 • 2009 წლის 9 ივნისის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 485/2009, რომელსაც შესწორება შეაქვს საბჭოს რეგულაციის (EEC) No 2377/90 დანართ II-ში, და აყალიბებს თანამეგობრობის ქვეყნების პროცედურას ცხოველური წარმოშობის საკვებ პროდუქტში ვეტერინალური სამედიცინო პროდუქტის, კერძოდ ტილუდრონის მჟავისა და რკინის ფუმარატის , ნარჩენის მაქსიმალური ზრვარის დადგენასთან დაკავშირებით
 • 2009 წლის 8 ივნისის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 478/2009, რომელსაც შესწორება შეაქვს საბჭოს რეგულაციის (EEC) No 2377/90 დანართ I და III-ში, და აყალიბებს თანამეგობრობის ქვეყნების პროცედურას ცხოველური წარმოშობის საკვებ პროდუქტში ვეტერინალური სამედიცინო პროდუქტის, კერძოდ მონეპანტელის, ნარჩენის მაქსიმალური ზრვარის დადგენასთან დაკავშირებით
 • 2001 წლის 20 დეკემბრის ევროსაბჭოს დირექტივა 2001/110/EC თაფლთან დაკავშრებით
 • 2009 წლის 25 მაისის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 491/2009, რომელსაც შესწორება შეაქვს რეგულაციაში (EC) No 1234/2007 და ადგენს სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების საერთო ორგანიზაციის შექმნისა და ზოგიერთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტთან დაკავშირებულ კონკრეტულ დებულებებს
 • 2009 წლის 10 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 606/2009, რომელიც დეტალურად აყალიბებს საბჭოს რეგულაციის (EC) No 479/2008 იმპლემენტაციის კონკრეტულ წესებს
 • 2009 წლის 14 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია, რომელიც დეტალურად აყალიბებს საბჭოს რეგულაციის (EC) No 479/2008 იმპლემენტაციის კონკრეტულ წესებს , რომელიც ეხება კონკრეტული ღვინის სექტორის პროდუქტის დაცულ ადგილწარმოშობას, გეოგრაფიულ აღნიშვნებს, ტრადიციულ ვადებს, ეტიკეტირებას და პრეზენტაციას
 • 1999 წლის 17 მაისის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 1493/1999 ღვინის საერთო ბაზრის ორგანიზაციასთან დაკავშრებით
 • 1999 წლის 12 აპრილის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 761/1999, რომელიც ადგენს ღვინის ანალიზის მეთოდებს თანამეგობრობის ტერიტორიაზე
 • 2013 წლის 17 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია (EU) No 1308/2013, რომელიც აწესებს სოფლის-მეურნეობის პროდუქტის ბაზრების საერთო ორგანიზაციას და შესწორება შეაქვს ევროსაბჭოს შემდეგ რეგულაციებში: (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 და (EC) No 1234/2007
 • 2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია (EU) No 251/2014 არომატიზირებული ღვინის პროდუქტების განმარტების, აღწერის, პრეზენტაციის, ეტიკეტირების და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის თაობაზე, რომელიც აბათილებს ევროსაბჭოს რეგულაციას (EEC) No 1601/91
 • 2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 1333/2008 საკვებ დანამატებთან დაკავშირებით
 • 2011 წლის 11 ნოემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 1129/2011, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 1333/2008 II დანართში და ადგენს საკვები დანამატების ევროკავშირის სიას
 • 2011 წლის 11 ნოემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 1130/2011, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 1333/2008-ის დანართში III და ადგენს საკვები დანამატების, საკვები ენზიმების, საკვები არომატიზატორებისა და ნუტრიენტების ევროკავშირის სიას
 • 2011 წლის 11 ნოემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 1131/2011, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 1333/2008 დანართში II სტევიოლ-გლიკოზიტებთან დაკავშირებით
 • 2012 წლის 9 მარტის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 231/2012, რომელიც ადგენს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 1333/2008 დანართებში II და III ჩამოთვლილ საკვებ დანამატებთან დაკავშირებულ სპეციფიკას
 • 2012 წლის 28 ივნისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 570/2012, რომელსაც ცვლილებები შეაქვს ღვინის უალკოჰოლო ანალოგ სასმელებში ბენზოის მჟავის გამოყენებასთან დაკავშირებით (E 210-213) ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 1333/2008 დანართში II
 • 2005 წლის 23 თებერვლის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 396/2005, რომელიც ადგენს საკვებ, მცენარეთა საკვებ და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტში და პროდუქტზე პესტიციდების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს და ასევე შესწორება შეაქვს ევროსაბჭოს დირექტივაში 91/414/EEC
 • 2007 წლის 28 ივნისის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 834/2007 ორგანული წარმოებისა და ორგანული პროდუქტის ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით, რომელიც აბათილებს რეგულაციას (EEC) No 2092/91
 • 2014 წლის 5 მაისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 491/2014, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის დანართებში II და III, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს: ამეტოქტრადინი, აზოქსისტრობინო, ციკლოქსიამიდი, ციფლუთრინი, დინოტეფურანი, ფენბუკონაზოლი, ფენვალერატი, ფლუდიოქსონილი, ფლუოპირამი, ფლუთრიაფოლი, ფლუქსოპიროქსადი,გლუფოზინატის ამონიუმი, იმიდაქლოპრიდი, ინდოქსაკარბი, MCPA, მეთოქსიფენოზიდი, პენთიოპირადი, სპინეტორამი და ტრიფლოქსისტრობინი
 • 2012 წლის 24 მაისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 441/2012, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 396/2005 დანართებში II და III, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს: ბიფენაზატი, ბიფენტრინი, ბოსცალიდი, კადუსაფოსი, ქლორანტრანილიპროლი, ქლოროთალონილი, ქლოთიანიდი, ციპროკონაზოლი, დელტამეთრინი, დიკამბა, დიფენოკონაზოლი, დონოკაპი, ეთოქსაზოლი, ფენპიროქსიმატი, ფლუბენდიამიდი, ფლუდიოქსონილი, გლიფოსატი, მეთალაქსილ-მ, მეფთილდინოკაპი, ნოვალურონი, თიამეთოქსამი და ტრიაზოპოსი
 • 2011 წლის 25 მაისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 520/2011, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 396/2005 დანართებში II და III, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს: ბენალაქსილი, ბისკალიდი, ბუპროფეზინი, კარბოფურანი, კარბოსულფანი, ციპერმეტრინი, ფლუფიკოლიდი, ჰექსითიაზოქსი, ინდოქსაკარბი, მეტაფლუმიზონი, მეთოქსიფენოზიდი, პარაკვატი, პროქლორაზი, სპიროდიკლოფენი, პროთიოკონაზოლი და ზოქსამიდი
 • 2008 წლის 31 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No°839/2008, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No°396/2001 დანართებში II, III და IV, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე პესტიციდების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს
 • 2011 წლის 26 მაისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 524/2011, რომელსაც შეწსორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 396/2005 დანართებში II და III, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს: ბიფენილი, დელტამეტრინი, ეთოფუმეზატი, იზოპირაზამი, პროპიკონაზოლი, პიმეტროზინი, პირიმეთანილი და ტებუკონაზოლი
 • 2015 წლის 25 ტებერვლის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) 2015/401, რომელსაც შეწსორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს (EC) No 396/2005 დანართებში II და III, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს: აცეტამიპრიდი, ქრომაფენოზიდი, ციაზოფამიდი, დიკამბა, დიფენოცონაზოლი, ფენპირაზამინი, ფლუაზინამი, ნიკოტინი, პენკონაზოლი, პიმეტროზინი, პირაკლოსტრობინი, ტაუ-ფლუვალინატი და ტებუკონაზოლი
 • 2015 წლის 8 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) 2015/1101, რომელსაც შეწსორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 396/2005 დანართებში II და III, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს: დიფენოკონაზოლი, ფლუფიკოლიდი, ფლუპირამი, იზოპირაზამი და პენდიმეთალინი
 • 2015 წლის 28 მაისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) 2015/846. რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 396/2005 დანართებში II და III, და ადგენს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს: აცეტამიპრიდი, ამეტოქტადრინი, ამისულბრომი, ბუპირიმატი, კლოფენტეზინი, ეტეფონი, ეთირიმოლი, ფლუპიკოლიდი, იმაზაპიკი, პროპამაკარბი, პირაკლოსტრობინი და ტაუ-ფლუვალინატი
 • 2015 წლის 27 მაისის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) 2015/845 of 27, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 396/2005 დანართებში: II და III და აწესებს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ დონეს: აზოქსიტრობინი, ქლორანტრანილიპროლი,ციანტრანილიპროლი, დიკამბა, დიფენოკონაზოლი, ფენპიროქსიმატი, ფლუდიოქსონილი, ამონიუმის გლუფოსინატი, იმაზაპიკი, იმაზაპირი, ინდოქსაკარბი, იზოქსაფლუტოლი,მანდიპროპამიდი,პენთიოპირადი, პროპიკონაზოლი, პირიმეთანილი, სპიროტეტრამატი და ტრინექსაპაკი
 • 2009 წლის 27 აგვისტოს ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 822/2009, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 396/2005 დანართებში: II, III და IV და აწესებს ზოგიერთ პროდუქტში ან პროდუქტზე შემდეგი ნივთიერებების მაქსიმალურ დასაშვებ დონეს: აზოქსისტორბინი, ატრაზინი, ქლორმეკვატი, ციფროდინილი, დიტიოკარბომატი, ფლუდიოქსონილი, ფლუროქსიპირი, ინდოქსაკარბი, კალიუმის ტრი-იოდიდი, სპიროტეტრამატი, ტეტრაკონაზოლი და ტირამი
 • 2002 წლის 13 მარტის ევროკომისიის რეგულაცია 2002/27/EC, რომელსაც შესწორება შეაქვს დირექტივაში 98/53/EC და აწესებს სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის დონის ოფიციალური კონტროლის განსახორციელებლად აუცილებელ ნიმუშის აღებისა და ანალიზის მეთოდებს
 • 1986 წლის 27 მაისის ევროკომისიის რეგულაცია (EEC) No 1764/86, რომელიც აწესებს მინიმალურ ხარისხის მოთხოვნებს დამხმარე წარმოებაში პომიდორზე დაფუძნებული პროდუქციის მიმართ
 • 1999 წლის 16 დეკემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 2771/1999, სადაც დეტალურად არის გაწერილი ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 1255/1999 იმპლემენტაცია, რომელიც ეხება ბაზარზე კარაქისა და ნაღების პროდუქტს
 • 2008 წლის 5 მარტის ევროკომისიის რეგულაცია (EC) No 273/2008, სადაც დეტალურად არის გაწერილი ევროსაბჭოს რეგულაციის (EC) No 1255/1999 იმპლემენტაციის წესები რძისა და რძის პროდუქტების ანალიზისა და ხარისხის შეფასებასთან დაკავშრებით
 • 2003 წლის 14 აპრილს ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციები მოსახლეობის დაცვისა და ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი აფეთქების შედეგად რადიოაქტიური ცეზიუმის მიერ ზოგიერთი ველურად მზარდი საკვების დაბინძურების შესახებ
 • 2008 წლის 15 ივლისის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 733/2008, რომელიც აწესებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან იმპორტის პირობებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი აფეთქების შემდგომ
 • 2012 წლის 19 აპრილს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ მიღებული დირექტივა 2012/12/EU, რომელსაც შესწორება შეაქვს ევროსაბჭოს დირექტივაში 2001/112/EC ადამიანის მიერ საკვებად მოხმარებული ხილის წვენებისა და მსგავს პროდუქტებთან დაკავშირებით